Firmy

STAŁA OBSŁUGA

Zapewniam obsługę prawną firm, w tym spółek prawa handlowego, w tym
w szczególności zagadnień korporacyjnych związanych z funkcjonowaniem i organizacją organów spółek (zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, posiedzeń rad nadzorczych i zarządów), dokonywania zmian statutów i umów spółek, umarzania, zastawiania i obrotu udziałami oraz akcjami, zakładaniu i likwidacji spółek handlowych, wdrażaniu ładu korporacyjnego  i nadzoru nad nim oraz w zakresie weryfikacji zgodności działalności spółek z obowiązującymi przepisami prawa i nadzoru nad nią, przekształceniach i reorganizacjach spółek, reprezentowaniu Klientów w postępowaniach rejestrowych oraz likwidacji spółek oraz innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Obsługa spółek i spraw korporacyjnych należy do wiodących praktyk Kancelarii.

SPRAWY GOSPODARCZE

Udzielam pomocy  na każdym etapie sporu sądowego i zapewniam profesjonalne zastępstwo procesowe.

Zakres świadczonych usług obejmuje m.in.:

– przygotowywaniem, opiniowaniem, aneksowaniem umów;

– przygotowywaniem projektów aktów wewnętrznych, instrukcji, regulaminów, protokołów posiedzeń organów (walnych zgromadzeń, zarządów, rad nadzorczych), statutów

– pomoc w zakresie rejestracji spółek oraz zmian w rejestrze przedsiębiorców,

-pomoc w przekształcaniu, podziale, rozwiązaniu i likwidacji spółek.

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

Windykacja (egzekwowanie długów) – z powodzeniem egzekwuję wierzytelności moich Klientów, począwszy od etapu przedsądowego, poprzez wystąpienie do sądu i uzyskanie wyroku lub nakazu zapłaty, aż po wystąpienie do komornika w celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego i przekazanie środków finansowych Klientowi.

W zakresie odzyskiwania należności oferuję:

w ramach postępowania przedsądowego (polubownego) podejmowane są działania polegające m.in. na ustaleniu niezbędnych danych kontrahenta, nawiązaniu kontaktu mailowego, telefonicznego lub listownego, ustaleniu warunków i terminu spłaty należności, wystosowaniu wezwania do zapłaty, a w końcu kierowaniu wniosków o wszczęcie mediacji lub zawezwania do próby ugodowej.

w ramach postępowania sądowego podejmowane są działania obejmujące m.in. przygotowanie pozwu i złożenie go do właściwego sądu, nadzór nad przebiegiem postępowania i uzyskanie tytułu wykonawczego przeciwko dłużnikowi.

w ramach postępowania egzekucyjnego (windykacji komorniczej), przygotowujemy wniosek egzekucyjny w ramach którego zlecamy komornikom sądowym podjęcie konkretnych czynności egzekucyjnych i czuwamy nad ich realizacją.

PORADY PRAWNE

Porady prawne dla firm dotyczą wszelkich zagadnień związanych z:

  • prawem handlowym (spółki)
  • zakładanie i rejestracja spółek handlowych
  • dokonywanie zmian w rejestrach spółek
  • przygotowywanie umów spółek, statutów i regulaminów
  • optymalizacja umów zawieranych przez spółki, statutów i regulaminów dostosowanie ich do zmian w prawie oraz zmian w działalności Klienta
  • łączenie, podział i przekształcanie spółek
  • reprezentowanie wspólnika w konfliktach w spółce
  • pomoc w likwidacji spółek
  • sporami sądowymi, windykacją należności
  • prawem pracy i ubezpieczeń społecznych