Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenie ustalana jest w każdej sprawie indywidualnie i uzależniona jest od zakresu koniecznych do wykonania czynności.
Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów, przewiduję różne modele płatności wynagrodzenia.

 

System wynagrodzenia kwotowego

Jest to wynagrodzenie płatne w całości (jednorazowo lub ratalnie) za prowadzenie danej sprawy, ustalone indywidualnie z Klientem. Taki model płatności stosowany jest głównie w sprawach, w których zakres koniecznych do wykonania czynności oraz ich wymiar czasowy jest możliwy do oszacowania.

 

System wynagrodzenia ryczałtowego miesięczne

Jest to oferta dostosowana do potrzeb klienta. Zostaje ustalone zapotrzebowanie na usługi prawne wraz z określoną stałą stawka miesięcznego wynagrodzenia Kancelarii w oparciu o zakres i specyfikacje zadań. Wynagrodzenie nie zmienia się w zależności od ilości i zakresu pracy świadczonej w danym miesiącu.

 

System wynagrodzenia godzinowego

Jest to oferta, w której wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od ilości czasu poświęconego na realizację zlecenia. System ten jest stosowany zarówno przy stałej obsłudze prawnej jak i wówczas, gdy nie jest możliwym określenie z góry zakresu i pracochłonności prac. Korzyścią tego systemu jest zapłata przez Klienta wyłącznie za efektywny czas pracy Kancelarii. Podstawą rozliczenia jest ustalona z Klientem stawka godzinowa.

 

Wynagrodzenie za wynik sprawy

Oznacza ustalenie wynagrodzenia składającego się z dwóch elementów: kwoty ustalonej z góry oraz kwoty zależnej od wyniku sprawy, ustalonej na podstawie odrębnej umowy (np. procent od zasądzonej kwoty). Taki model płatności rekomendowany jest przy procesach odszkodowawczych.