Klienci indywidualni

Prawo karne i karno-skarbowe

Obrona w sprawach karnych to główny obszar praktyki Kancelarii. Wyróżnia mnie specjalizacja właśnie w tej dziedzinie. Kancelaria prowadzi sprawy karne, na każdym jego etapie poczynając od postępowania przygotowawczego, przez postępowanie sądowe przed Sądami I i II instancji, postępowanie kasacyjne oraz postępowanie wykonawcze.

Prowadzę sprawy z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego m.in.:

przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji: takich jak spowodowanie wypadku drogowego, spowodowanie katastrofy, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających.

przestępstw gospodarczych: takich jak oszustwo kredytowe, oszustwo ubezpieczeniowe, pranie brudnych pieniędzy, wyzyskanie przymusowego położenia kontrahenta, udaremnienie egzekucji, umyślne bankructwo.

przestępstwa przeciwko przeciwdziałaniu narkomani: takich jak posiadanie środków odurzających lub psychotropowych, wprowadzenie ich do obrotu, ich udzielanie lub wytwarzanie.

przestępstw przeciwko czci i nietykalności cielesnej: takich jak zniesławienie, pomówienie, zniewaga, naruszenie nietykalności cielesnej.

przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu: takich jak uszkodzenie ciała, zabójstwo, udział
w bójce lub pobiciu, nieudzielenie pomocy osobie znajdującej się w bezpośrednim niebezpieczeństwie utraty życia.

przestępstw przeciwko wolności: takich jak bezprawne pozbawienie wolności, uporczywe nękanie innej osoby (tzw. stalking), naruszenie miru domowego, groźba.

przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów: takich jak fałszerstwo dokumentów, posłużenie się dokumentem sfałszowanym, posłużenie się dokumentem stwierdzającym tożsamość innej osoby lub jej prawa majątkowe.

przestępstw przeciwko mieniu: takich jak kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze, oszustwo, przywłaszczenie, paserstwo, niszczenie lub uszkodzenie mienia, zabór pojazdu w celu krótkotrwałego użycia.

Kancelaria świadczy pomoc prawną osobom podejrzanym i oskarżonym o popełnienie przestępstw skarbowych. Prowadzenie obrony w tego typu sprawach wymaga wiedzy zarówno z zakresu szeroko pojętego prawa karnego, jak i podatkowego oraz celnego. Są to sprawy dotyczące m.in. obrotu nierzetelnymi fakturami lub dokumentami celnymi, uchylania się od obowiązków podatkowych, oszustw podatkowych, przemytu i oszustw celnych, usunięcia towaru spod dozoru celnego, zaniedbań informacji podatkowej czy też gier hazardowych.

Odszkodowania

Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach o uzyskanie odszkodowania, zadośćuczynienia i renty.

Pomoc dotyczy dochodzenia odszkodowania z tytułu m.in.: – szkód osobowych – szkód majątkowych – szkód komunikacyjnych -wypadków przy pracy – błędów medycznych

Na etapie postępowania likwidacyjnego składam wnioski o wypłatę należnego odszkodowania do ubezpieczycieli, odwołania od decyzji o odmowie wypłaty, wypłacie odszkodowania w zaniżonej wysokości.

Reprezentuję klientów  przed sądami powszechnymi, jak również wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, prowadzę negocjacje przedsądowe.

Występuję w imieniu pokrzywdzonych w postępowaniach karnych.

Kancelaria prowadzi sprawy o ustanowienie służebności przesyłu – „odszkodowanie za słupy”.

Prawo lotnicze

Jeśli podróżujesz z lotniska w Europie lub lecisz do Europy za pośrednictwem europejskiej linii lotniczej, moja Kancelaria pomoże Ci ubiegać się o zwrot za opóźniony/ odwołany lot zgodnie z Rozporządzeniem WE 261/2004.

Reprezentuję klientów  w postępowaniach administracyjnych przed Urzędem Lotnictwa Cywilnego, jak również w postępowaniach przedsądowych przed przewoźnikami lotniczymi.

Zgodnie z unijnym prawem, w sytuacji jeśli opóźnienie wynosi trzy godziny lub więcej, pasażer ma prawo do rekompensaty finansowej w wysokości 250 euro dla wszystkich lotów na dystansie do 1500 km, 400 euro na dystansie 1500-3500 km i 600 euro przy większych odległościach.

W sytuacji kiedy lot zostanie przesunięty na następny dzień, przewoźnik musi zagwarantować podróżnemu nocleg i wyżywienie, a także transport pomiędzy lotniskiem
a hotelem.

Kiedy dochodzi do odwołania lotu, podróżujący może domagać się zwrotu kosztów biletu lub przekierowania go na inny lot, ma także prawo do odszkodowania.

W przypadku, gdy  linia lotnicza zgubi zarejestrowany bagaż należący do pasażera, zniszczy go lub dostarczy z dużym opóźnieniem, pasażer może również domagać się rekompensaty finansowej do wysokości 1220 euro, pod warunkiem, że wina leży po stronie przewoźnika.

Prawo cywilne

Kancelaria zajmuje się szeroko pojętym prawem cywilnym posiadając doświadczenie w prowadzeniu spraw: – o zapłatę – zniesienie współwłasności – o zasiedzenie – o ustanowienie służebności – lokalowych (eksmisja, ustalenie bezskuteczności wypowiedzenia umowy najmu) – o ochronę własności i posiadania – ochronę dóbr osobistych oraz – spory powstałe na gruncie umów sprzedaży, umów transportu, umów o dzieło, umów zlecenia, umów o roboty budowlane, umów ubezpieczenia, rękojmi i gwarancji oraz cesji wierzytelności,

Prawo rodzinne

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym
o rozwód, separację, kwestie związane z małoletnimi dziećmi (alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, ustalenie miejsca pobytu dziecka).

Kancelaria reprezentuje klientów przy ustanawianiu sądowej lub notarialnej rozdzielności majątkowej i przy podziale majątku wspólnego małżonków.

Prawo spadkowe

Sprawy spadkowe (o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, dochodzenie roszczeń z tytułu zachowku i zapisu testamentowego,
czy też unieważnienia testamentu.

Prawo pracy

Stosowanie przepisów prawa pracy bardzo często nastręcza przedsiębiorcom/ pracownikom wiele trudności z uwagi na ich zawiłość oraz częste zmiany. Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę w tym zakresie.

Porady prawne

Przed udzieleniem porady, rekomendowaniem określonego działania analizuję wszelkie scenariusze, wybierając najkorzystniejsze dla Klienta rozwiązanie.